Privacyverklaring
-----------------


Fotoclub FotArt, gevestigd aan de Uilegats 49 6411 HE te Heerlen, is verantwoordelijk voor de verwerking van foto’s en
persoonsgegevens van elk lid zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Van bezoekers van onze website worden géén persoonsgegevens verzameld.


De contactgegevens van Fotoclub FotArt zijn:

Adres	Uilegats 49	
Mail	fcfotart@gmail.com
Website	www.fotart.nl 

De persoonsgegevens die wij van elk lid verwerken, bestaan uit:
– voor- en achternaam, adres en woonplaats, geboortedatum  en telefoonnummer.
– e-mailadres en websiteadres (indien aanwezig)
- foto’s

Ze zijn bedoeld voor:
– het tonen van het werk van de leden
– de leden te kunnen bereiken indien dit nodig is.

Wij gebruiken géén geautomatiseerde computerprogramma’s of –systemen waarbij gegevens worden verwerkt zonder dat daar een mens aan te pas komt.
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden.
Wij gebruiken geen cookies of vergelijkbare technieken.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming
voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons. Ook heeft u het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken, in een
computerbestand naar u of een ander, door u genoemd rechtspersoon, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of
bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar fcfotart@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan,
vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook
met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel
mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder: 
de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan
contact met ons op via fcfotart@gmail.com